Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

32 inç ýokary hilli giňeldilip bilinýän agaç tutawaç barbeküli çeňňekler

Gysga düşündiriş:

32 ″ Giňeldilip bilinýän agaç tutawaç mangal çeňňekleri


 • Önümiň ady: DARKELVES Giňeldilip bilinýän “BBQ Forks”
 • Material: Poslamaýan polat, Agaç
 • Reňk: 8 dürli reňk
 • Tutuş uzynlygy: 4,7 dýuým
 • Iň köp ýük: 0,2 kg
 • Griliň diametri: 5.9 dýuým
 • Önümiň ölçegi teleskoping: 12-32 dýuým
 • Funksiýa: Teleskopik, gowurmak, uzaltmak
 • Aýratynlyk: Ansat arassalanýar, kebşirlenýär, ýylylyga garşylyk, taýak däl
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jikme-jiklik

  Giňeldilen:Ot ýakýan batgalyk taýaklary, çagaňyzyň alawdan 30 santimetr uzaklykda bolmagyny üpjün edip biler. Biz çagalarymyz üçin uzaldylan kelläni aç-açan taýýarladyk. Çagalar üçin kempirde, ot ýakylanda ýa-da ot çukurynda uzaldylan ot ýakýan batgalary ulanmak has ygtybarlydyr.

  HOWPSUZ DIZAYN KAMPFIR KÖMEK GÖRNÜŞLERI:Poslamaýan polat taýagyň uçlary tötänleýin barmaklaryňyzy agyrdýan ýagdaýynda tekizdir. Agaç tutawaç, süýşmäge garşy, ýylylyga çydamly we ekologiýa taýdan arassa, size rahat saklamagy we barbeküli lezzetini berýär, Şeýle hem saklamak aňsat.

  Daşky gurşaw materialy: Ot ýakýan batgalyk taýaklary FDA tarapyndan tassyklanan zäherli 304 poslamaýan polatdan we agaç tutawaçlardan ýasalýar. Ot ýakýan batgalyk taýaklary arassalamak aňsat, pos ýok we maşgalaňyz üçin howpsuz. Mundan başga-da, ot ýakýan batgalyk taýaklary üçin mugt kamuflaage sumkasy hem uzaldylyp bilner. ekologiýa taýdan arassa materiallar.

  BONDING Tejribe we hil wagty - Iň oňat yslary, kolbasalary, gyrgyçlary, gyzgyn itleri, hatda gök önümleri ýa-da miweleri ýasamak üçin amatly, maşgalaňyza oduň töwereginde bilelikde gowurmaga mümkinçilik beriň. Täze teleskoping skewerleriňiziň ajaýyp dizaýny bilen, her gezek batgalaryňyzy nädip dogry bişirmelidigini öwrenersiňiz!

  Howpsuz dizaýnly oduň taýagy, çeňňegiň tekiz ujy kiçi eller üçin has ygtybarlydyr. Agaç tutawaç elleri ýylylykdan goraýar. Uzynlygy 32 dýuým bolan refleksli mangal çeňňegimiz, çagaňyzyň panjara howpsuz aralyk döredip biljekdigini aňladýar, çagaňyzyň elmydama howpsuz aralykda ýerleşýändigine göz ýetirip bilersiňiz. Howpy azaltmak bilen hezil ediň!

  Wideo

  11
  22
  33
  44
  55
  66
  77
  88
  99
  1010
  1111
  1212

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň