Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Towuk aýagynyň ganaty 14 çukur poslamaýan polatdan ýasalan demir roaster, çilim çekýän panjara ýa-da peç üçin damjalar, gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly, taýak däl, Bbq üçin ajaýyp, piknik

Gysga düşündiriş:

DÖWRÜN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Towuk aýagynyň ganat taýagy 14 çukur poslamaýan polatdan ýasalan demir roaster, çilim çekýän panjara ýa-da peç üçin damja çüýşesi, gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly däl, Bbq, piknik üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Görnüşi

Aşhana gurallary / mangal gurallary

Material

Poslamaýan polat

Haryt ady

Göçme bukulýan poslamaýan polatdan towuk aýak aýagy

Reňk

Kümüş

Origi

Hytaý

Towuk aýagynyň rack ölçegi

35 * 11.5 * 14,3 sm

Çörek bişirmek

43.5 * 14.5 * 1,5 sm

Aýratynlyklary

Göçme / bukulýan / arassalamak aňsat / suw geçirmeýän

Agram

Takmynan 0.61kg

Amatly sahna

Daşarda / Bbq / Aşhana bişirmek

Aýratynlyklary

Göçme / bukulýan / arassalamak aňsat / suw geçirmeýän / güýçli göteriji kuwwat / ýykylmak aňsat däl / kellä garşy tutawaç

Jikme-jiklik

1. Diňe asyň we goýuň - Olary öwürmek barada alada etmeli däl, bu 12 öýli towuk deprekli panjara taýagy, towuk aýaklaryňyzy we ganatlaryňyzy her tarapdan deň derejede ajaýyp we ajaýyp şireli eder!

2. Iň oňat ululyk - Bu towuk rafy, adaty ululykdaky peçlere, panjara we çilimkeşlere gaty laýyk gelýär. 13,4 dýuýmdan 6,5 dýuým ululykda.

3. Ot alma ýok we damjaly tarelka bilen bulaşyk däl - Bu towuk aýagynyň panjarasynyň aşagyndaky pan bilen, panjara we damjalaryň hiç biri tutulmaýar, tagamly agyr ýa-da sous döretmek üçin ajaýyp resept.

4. Arassalamak aňsat - Bu towuk ganatlarynyň panjara gapagyny gap-gaç ýuwýan maşyn arkaly aňsatlyk bilen ýuwup bolýar. Zerur bolsa, has aňsat arassalamak üçin gap-gaç ýuwýan sabyn bilen suwa batyryp bilersiňiz. Easyeňil saklamak üçin ykjam bukulyp bilner.

5. Örän berk we ýokary hilli - ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan, panjara, peç we çilim çekýän bu towuk aýagy, elbetde uzak wagtlap ulanmak üçin ýokary temperaturada durar, şonuň üçin puluňyzyň gymmatyny alarsyňyz!

Gril üçin bu towuk deprek saklaýjy, ýokary temperaturada durup biljekdigini üpjün etmek üçin ýokary hilli poslamaýan polatdan we galyň metaldan ýasalýar. Şeýle hem ol solmaga çydamly we poslamaýan, şonuň üçin has uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, iýmit üçin ulanmagyň howpsuzdygyny üpjün edýäris.

Ulanylandan soň, bu towuk raflaryny gap-gaç ýuwýan maşyna gril etmek üçin, böleklerini döwmän atyp bilersiňiz. Zerur bolsa, suwuň aşagynda gap-gaç ýuwýan sabyn bilen çümdürip bilersiňiz. Munuň hem bukulyp bilinýändigini we ykjam saklanyp bilinjekdigini aýtdykmy? Hawa, aňsat arassalamakdan başga-da, köp ýer tutman saklamak hem aňsat.

111
222
333
444
555
666
777
888
999

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň