Jübi telefony
0086-18100161616
E-poçta
info@vidichina.com

Darkelves Alkogol mumy gaty ýakylýan çydamly alkogol peç Kiçijik gyzgyn küýze gaty ýangyç bloky dowamly gaty alkogol bloky ýanmaga çydamly

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- Ulanmak üçin amatly

- Uzak wagt ýakmak

- Çygly bolsa-da çyralar

- Yssyz, zäherli ýangyç

- Çalt yşyklandyryş, Daşky gurşaw taýdan howpsuz we çilimsiz

- Kömür briketlerini çalt, aňsat yşyklandyrmak üçin ulanyň

Düşündiriş

Harydyň görnüşi: Gaty alkogol bloky

Ulanylýan: Daşarda

Marka: Garaňkylar

Reňk: Gök

Gaplamagyň ululygy:

30 * 30 * 16mm

33 * 33 * 25mm

35 * 35 * 32mm

46 * 46 * 30mm

Agramy:

10g (takmynan 5 minut)

20g (takmynan 10 minut)

30g (takmynan 15 minut)

50g (takmynan 25 minut)

Material: Geksametilenetetramin

Mukdary:

Bir guty üçin 10g 720 kapsula

Bir guty üçin 20g 400 kapsula

Bir guty üçin 30g 260 kapsula

Bir guty üçin 50g 160 kapsula

Bukja aşakdakylary öz içine alýar:

1 * Gaty alkogol gutusy

Gök ýokary hilliSolid alkogol bloky Täze Ultralight Portable kempir üçin gyssagly ýangyn çeşmesi bolmaly

Her bölek aýratynlykda bukjaly halta gaplanýar.

Bellik: Dürli monitor sazlamalary sebäpli reňkleriň gyşarmagy dürli bolup biler, haýyş edýärin.

Haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, ilki bilen bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, size iň gowy hyzmaty bereris we meseläni ASAP çözeris. Köp sag boluň

Çäreler

1. Bu önümi iýip bolmaz.

2. Çagalardan uzak duruň.

3. Otdan uzakda, salkyn we gurak ýerde saklaň.

4. Açylandan soň mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyň.

Ownuk ululygy, ýeňil agramy, götermek aňsat, ulanmak aňsat.

Calokary kaloriki bahasy, ýokary ýangyn güýji, ýel we çyglylyk.

Soangyç peçlerinde we ot we BBQ başlangyjy hökmünde ulanmak üçin.

Geksaminden ýasalan, arassa ýanýan ýangyç, Otlamak aňsat we çilimsiz.

Birnäçe planşet ýakmak, ýylylygy artdyrar we nahar bişirmek wagtyny azaldar we / ýa-da ýeliň täsirine garşy durar.

Dostlaryňyz bilen gyzgyn nahara oturmak ýaly ýakymly zatlar az. Gyzgyn prezentasiýa üçin, ýigrimi minut ýokary temperaturada ýanýan garaňky ýangyçlary synap görüň. Bambuk kömürimiz bilen bilelikde ulanylanda, öz stoluňyzda bişirilen seresaplylyk bilen taýýarlanan naharyň lezzetlerinden lezzet alyp bilersiňiz. Kamameşi (çäýnek tüwi), gyzgyn nokat we stew üçin ajaýyp bu täsirli we tygşytly ýangyç, naharyňyza daşky gurşawy goşmagyň akylsyz usulydyr.

1 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň